0918 187 870
info@maxireal.sk
Copyright © 2002-2018
MAXI real, s.r.o.
Webdesign: WebLab

FAQ

 1. Mám záujem predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom Vašej RK, ako mám postupovať?
 2. Aké dokumenty potrebujem, ak chcem predať svoju nehnuteľnosť?
 3. Aká je obvyklá výška provízie Vašej RK a aké služby a poplatky sú v nej zahrnuté?
 4. Aké je riziko predaja mojej nehnuteľnosti na hypotekárny alebo stavebný úver?
 5. Aké sú moje daňové povinnosti pri/po predaji mojej nehnuteľnosti?
 6. Aké sú výhody a nevýhody uzatvorenia výhradnej zmluvy o sprostredkovaní s vašou RK?
 7. Je možné ponúkať moju nehnuteľnosť prostredníctvom vašej RK aj bez zmluvy o sprostredkovaní?
 8. Mám záujem kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom Vašej RK, ako mám postupovať?
 9. Čo ma čaká ako záujemcu o kúpu nehnuteľností, ktoré máte vo vašej ponuke?
 10. Aké vyplývajú pre mňa ako záujemcu o kúpu riziká spojené s kúpou nehnuteľností?
 11. Poradíte mi aj pri výbere banky na hypotekárny úver?

 


1. Mám záujem predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom Vašej RK, ako mám postupovať?
Pred samotným predajom je potrebné si skompletizovať všetku dokumentáciu k svojej nehnuteľnosti, ako je doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, dohody o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností a pod.), zmluvu o výkone správy(v prípade bytu), dva doklady totožnosti všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely, kópie katastrálnej mapy(v prípade predaja domu, pozemku). Potom môžete kontaktovať našu RK telefonicky alebo osobne v našej kancelárii v Bratislave alebo v Pezinku. Pracovníci našej RK vás budú podrobne informovať o podmienkach a možnostiach predaja vašej nehnuteľnosti prostredníctvom našej RK. Pri osobnej návšteve s vami uzatvoríme zmluvu o sprostredkovaní predaja vašej nehnuteľnosti. Následne maklér zodpovedný za predaj vašej nehnuteľnosti si dohodne s vami osobnú obhliadku vašej nehnuteľnosti, vyhotoví podrobnú fotodokumentáciu a spracuje podklady pre inzerciu v tlačovinách a na internetových inzertných serveroch. Od toho času sa bude vaša nehnuteľnosť intenzívne inzerovať vo viacerých tlačovinách (v súčasnosti inzerujeme v 4 časopisoch) a na najnavštevovanejších inzertných serveroch. V prípade nekompletnej dokumentácie, zabezpečí zodpovedný maklér jej získanie (výpis z katastra nehnuteľností), resp. poradí pri jej zadovážení si.

hore >>

2. Aké dokumenty potrebujem, ak chcem predať svoju nehnuteľnosť?
V závislosti od typu nehnuteľnosti je potrebné si pripraviť:

Pri predaji bytu: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, dohody o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade novostavby bytu, a pod.), zmluvu o výkone správy, všetky aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely, dva doklady totožnosti všetkých vlastníkov, potvrdenie správcu o tom, že na byte nie sú nedoplatky spojené so správou bytu a do fondu opráv.

Pri predaji domu: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, dohody o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností a pod.),. právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, listinu o určení súpisného a orientačného čísla (v prípade ak je predávajúci aj zhotoviteľom stavby,), všetky aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely, kópiu katastrálnej mapy, (príp. geometrický plán, ak nie je v katastri zapísaný aktuálny stav), dva doklady totožnosti všetkých vlastníkov.

Pri predaji pozemkov: doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti do osobného vlastníctva (originál kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníckeho práva, darovacej zmluvy, dedičského rozhodnutia, dohody o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností a pod.),. všetky aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností na predávanú nehnuteľnosť na právne účely, kópiu katastrálnej mapy, (príp. geometrický plán, ak nie je v katastri zapísaný aktuálny stav), dva doklady totožnosti všetkých vlastníkov.

hore >>

3. Aká je obvyklá výška provízie Vašej RK a aké služby a poplatky sú v nej zahrnuté?
Obvyklá výška provízie je v rozsahu od 3-5 % z ceny nehnuteľnosti požadovanej záujemcom. Provízia je navyšovaná nad cenu požadovanú záujemcom, pokiaľ sa RK nedohodne so záujemcom inak. V provízii sú zahrnuté všetky úkony spojené s nájdením záujemcu o kúpu nehnuteľnosti vrátane inzercie, obhliadky nehnuteľnosti, rokovania so záujemcami o kúpu nehnuteľnosti, vypracovanie zmluvných dokumentov, styk s úradmi, katastrom nehnuteľností, kompletný servis súvisiaci s predajom nehnuteľnosti, daňové poradenstvo, uhradenie správnych poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva v bežnom konaní, poplatky súvisiace s overovaním podpisov predávajúcich, asistencia a poradenstvo pri odovzdávaní nehnuteľnosti.

hore >>

4. Aké je riziko predaja mojej nehnuteľnosti na hypotekárny alebo stavebný úver?
V podstate v tomto prípade neexistuje žiadne riziko, skôr naopak v súčasnosti ide o akýsi istejší, i keď možno trošku dlhší spôsob predaja vašej nehnuteľnosti, keďže v prípade, ak záujemca o kúpu vašej nehnuteľnosti má bankou buď predbežne schválený úver, alebo už vyhotovením záložných zmlúv a predložením nevyhnutných dokladov k čerpaniu úveru existuje vlastne 100%-tná garancia vyplatenia kúpnej ceny z úveru bankou. Podľa našich doterajších skúseností sa 90 % predajov uskutočňuje prostredníctvom dostupných hypotekárnych úverov alebo stavebných úverov, pričom v závislosti od banky a jej obchodných podmienok tento proces trvá od 2 týždňov do 6 týždňov. Kúpne ceny sú vyplácané bankou priamo na váš účet, nie na účet záujemcov o kúpu, ktorí čerpajú úver. V súčasnosti už väčšina bánk vypláca kúpnu cenu už po podaní návrhu na vklad záložného práva na príslušnú správu katastra, t.j. nevyžaduje zápis záložného práva na liste vlastníctva.

hore >>

5. Aké sú moje daňové povinnosti pri/po predaji mojej nehnuteľnosti?
Príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu, pričom pri splnení špecifických podmienok vlastníctva nehnuteľnosti je možné oslobodenie od dane z príjmu. Zjednodušene povedané príjmom z predaja nehnuteľnosti sa rozumie rozdiel medzi nadobúdacou cenou a cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť predáva po odpočítaní nákladov - výdavkov spojených s predajom. V mnohých prípadoch je nárok na oslobodenie z dane z príjmu, napr. v prípade predaja bytu alebo domu najviac s dvoma bytmi(teda aj rodinného domu) v ktorom mal bezprostredne pred predajom daňovník (predávajúci) zriadený trvalý pobyt minimálne 2 roky alebo bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov bezprostredne pred predajom, s výnimkou prípadov, keď predávajúci mal predávanú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku a v účtovníctve. Je zaujímavé vedieť, že nárok na oslobodenie majú aj dediči v priamom rade(starý otec, stará matka, otec, matka, syn, dcéra, vnuk, vnučka), nakoľko sa do doby potrebnej na oslobodenie započítava aj doba, po ktorú mal trvalý pobyt, resp. trvalo vlastníctvo poručiteľ/ľa. Keďže ide o zložitejšiu problematiku a pri zdaňovaní môže nastať viac špecifických situácií, konkrétne vaše požiadavky vám poradíme priamo pred/pri predaji vašej nehnuteľnosti prostredníctvom našej RK.

hore >>

6. Aké sú výhody a nevýhody uzatvorenia výhradnej zmluvy o sprostredkovaní s vašou RK?
Najprv vysvetlíme rozdiel medzi výhradnou/tzv. exkluzívnou zmluvou) a nevýhradnou(neexkluzívnou zmluvou) o sprostredkovaní. Výhradnou zmluvou sa záujemca o predaj, resp. kúpy zaväzuje predávať, resp. kupovať nehnuteľnosť výlučne v súčinnosti s RK, s využitím výlučne jej služieb, t.j. nemôže si nehnuteľnosť predať sám alebo prostredníctvom tretej osoby alebo iného sprostredkovateľa, resp. RK. V zmluve sú presne špecifikované práva a povinnosti oboch zmluvných strán, vrátane výšky a podmienok zaplatenia provízie a zmluvných sankcií v prípade nedodržania zmluvných podmienok. Nevýhradná zmluva o sprostredkovaní umožňuje záujemcovi o predaj, resp. kúpu nehnuteľnosti ponúkať a následne predať svoju nehnuteľnosť, resp. kúpiť nehnuteľnosť aj sám alebo prostredníctvom tretej osoby, resp. RK. Na prvý pohľad sa zdá, že exkluzívna zmluva je oproti neexkluzívnej pre záujemcu nevýhodnejšia. Záleží to od konkrétnych okolností, ktoré súvisia s jednotlivými požiadavkami zo strany záujemcu. Jednoznačnou výhodou exkluzivity bez ohľadu na okolnosti je však v každom prípade ušetrenie času a starostí pri predaji a kúpe pri garancii seriózneho prístupu zo strany RK. Pri exkluzivite je záruka, že RK bude nehnuteľnosť intenzívne inzerovať všetkými dostupnými formami, využijúc aj finančne náročnejší spôsob inzercie, čím vzniká vyšší predpoklad na jeho rýchlejší predaj za najvyššiu cenovú ponuku. Záujemca má garantované všetky podmienky, na ktorých sa v zmluve RK zaviazala a je priebežne informovaný o stave jeho zákazky, nemusí vynaložiť najmenšiu námahu pri jej predaji, nakoľko je v službe RK zahrnutý celý kompletný servis súvisiaci s predajom, resp. kúpou vrátane asistencie pri odovzdaní nehnuteľnosti. Nevýhodou je možno dlhší čas predaja jeho nehnuteľnosti. V prípade neexkluzivity sa záujemca musí pripraviť na to, že svoju nehnuteľnosť predá možno rýchlejšie, ale vynaloží na jej predaj veľa námahy, starostí, času, a v mnohých prípadoch, ako sa nám to veľakrát potvrdilo za oveľa nižšiu cenu, než mal v úmysle.

hore >>

7. Je možné ponúkať moju nehnuteľnosť prostredníctvom vašej RK aj bez zmluvy o sprostredkovaní?
Sme samozrejme pripravení aj na takýto spôsob sprostredkovania, ale len do momentu nájdenia konkrétneho záujemcu o kúpu jeho nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť evidujeme v ponuke našej RK, inzerujeme väčšinou len na internete, oslovujeme svojich klientov z vlastnej databázy, samozrejme bez garancie nájdenia záujemcu o kúpu, využijúc momentálne kapacity personálne a finančné. Po nájdení konkrétneho záujemcu o kúpu jeho nehnuteľnosti je podmienkou sprostredkovania uzavretie exkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní, po uzavretí ktorej nasledujú z našej strany všetky služby vyplývajúce zo zmluvy.

hore >>

8. Mám záujem kúpiť nehnuteľnosť prostredníctvom Vašej RK, ako mám postupovať?
Pokiaľ ste sa rozhodli osloviť jednu, a to našu RK, je potrebné osobne navštíviť našu kanceláriu, kde pri prvotnom rokovaní zhrnieme všetky vaše požiadavky na kupovanú nehnuteľnosť a následne uzavrieme exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní. Potom nasleduje zo strany realitnej kancelárie jej intenzívne vyhľadávanie aj v spolupráci s inými RK, vačšinou členmi NARKS, len podľa vami špecifikovaných požiadaviek a zabezpečenie ich obhliadok. V prípade vášho rozhodnutia o kúpe niektorej nami nájdenej nehnuteľnosti vám následne poskytneme kompletný servis súvisiaci s jej kúpou až po odovzdanie nehnuteľnosti. V tomto prípade sa maximálne šetrí váš čas s výhodou seriózneho a profesionálneho prístupu zo strany RK.
V prípade, ak ste sa rozhodli osloviť viac realitných kancelárií, budete musieť vynaložiť veľmi veľké úsilie na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti, napr. sledovanie nových ponúk, inzertných časopisov, pripravte sa na zvýšené náklady na telefonické rozhovory, zbytočné obhliadky nehnuteľností, stav ktorých nezodpovedá informáciám, ktoré ste získali o danej nehnuteľnosti.

hore >>

9. Čo ma čaká ako záujemcu o kúpu nehnuteľností, ktoré máte vo vašej ponuke?
V prípade, ak ste už absolvovali obhliadku vami vybranej nehnuteľnosti, a rozhodli ste sa nehnuteľnosť kúpiť, maklér zodpovedný za zákazku bude od vás potrebovať údaje dôležité pre kúpu vybranej nehnuteľnosti, napr. vaše podmienky na kúpu, platobné schopnosti, spôsob financovania, podmienky týkajúce sa vašich časových možností a podmienok uskutočnenia celej transakcie vrátane odovzdania nehnuteľnosti do užívania. Podmienkou na rezervovanie vami vybranej nehnuteľnosti je uzavretie dohody o zložení preddavku na kúpnu cenu alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so zaplatením zálohy na kúpnu cenu, ktoré v prípade, ak si kúpu v termíne dohodnutom v dohode alebo v zmluve rozmyslíte, sa vám nebudú vracať späť. Podpísaním zmluvy o budúcej zmluve máte právne garantovanú kúpu vami vybranej nehnuteľnosti.

hore >>

10. Aké vyplývajú pre mňa ako záujemcu o kúpu riziká spojené s kúpou nehnuteľností?
Tým, že ste sa rozhodli pre kúpu prostredníctvom našej RK, sú riziká v čo možno najmenšej možnej miere zminimalizované. Realitná kancelária dôkladne preverí všetky právne aspekty nehnuteľnosti, rovnako aj predávajúcich a v prípade akejkoľvek transakcie máme pripravené viaceré riešenia minimalizujúce akékoľvek riziko. V spolupráci s našim advokátom vieme pripraviť zmluvy naozaj „mieru“ podľa konkrétnej situácie.

hore >>

11. Poradíte mi aj pri výbere banky na hypotekárny úver?
Aj v tomto sme pripravení vám pomôcť. Máme viacero bánk a spolupracovníkov, ktorí vám zabezpečia poradenstvo aj asistenciu pri hypoúvere.

hore >>